Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat Departament d'Economia i Coneixement Pressupostos de la Generalitat

Presentació  

En aquest espai podeu trobar la informació del Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011, que va ser aprovat pel Govern i presentat al Parlament el 31 de maig de 2011.

El menú de l'esquerra permet consultar el detall dels ingressos i despeses i un conjunt d'informació complementària de les entitats que formen part del sector públic de la Generalitat.

La consulta es pot iniciar des del subsector d'origen, l'agrupació d'origen, directament per entitats o per programes pressupostaris. Per accedir a la informació de la Generalitat cal consultar el subsector de la Generalitat.

Presentació i Guia de lectura 
Presentació dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011*
pdf
Guia de lectura dels Pressupostos 2011
pdf
Dades bàsiques dels Pressupostos 2011
pdf

Documents 
Text articulat del projecte de Llei de pressupostos per al 2011
pdf
Estats d'ingressos i de despeses
pdf
Resums dels estats d’ingressos i de despeses
pdf
Memòria explicativa
pdf
Informe econòmic i financer
pdf
Memòries de programes
pdf
Annex d'inversions reals
pdf
Annex de personal
pdf
Estats financers de societats i altres entitats del Sector Públic
pdf
Pressupostos i estats financers d’entitats participades de forma no majoritària
pdf
Memòria de beneficis fiscals
pdf
Memòria de subvencions
pdf
Memòria d'arrendaments i compres d'immobles
pdf
Liquidació dels pressupostos per al 2009
pdf
Execució a 31.12.2010 dels pressupostos per al 2010
pdf
Projecte de llei de mesures fiscals i financeres
pdf

(*) 1/6/2011 S'ha esmenat una errada a la pàg.67 d'aquest document.

Data de publicació:  |   |  Sobre el web |  Avís legal |